SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

OM kód: 203045/007 | 4440 Tiszavasvári, Petőfi út 1.

Intézmény logo

Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4440 Tiszavasvári, Petőfi Sándor utca 1.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség),
Telefonszám: +36 70 199 5643
E-mail cím: vpkszk.iskola@gmail.com
Honlap: tvasvariszakkepzo.hu
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége Kulturális és Innovációs Minisztérium
központi költségvetési szerv
Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6..
Adószám: 15309271-2-41
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 309271
KSH statisztikai számjel: 15309271-8411-311-01
Telefonszám: +36 1 795 1700
Fax: +36 1 550 3944
E-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu
Honlap: https://nyszc.hu/
d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét, Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu

Kancellár: Pájer Attila
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu

Igazgató: Szabó Zoltán
Telefon: +36 70 198 0057
E-mail: szabo.zoltan@nyszc.hu

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója

Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium (Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Petőfi Sándor utca 1.)

Szakképző Iskola

Szakképző iskola nappali munkarend:

Divatszabó - 4 0723 16 03
Gépi és CNC forgácsoló - 4 0715 10 07
Szociális ápoló és gondozó - 4 0923 22 03
Asztalos - 4 0722 08 01
Hegesztő - 4 0715 10 08


Szakképző iskola egyedi munkarend

Divatszabó - 4 0723 16 03
Épület- és szerkezetlakatos - 4 0732 10 03
Gépi és CNC forgácsoló - 4 0715 10 07
Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő - 4 0732 07 03
Villanyszerelő - 4 0713 04 07
Asztalos - 4 0722 08 01
Hegesztő - 4 0715 10 08
Szociális ápoló és gondozó - 4 0923 22 0

Technikum

Technikum nappali munkarend:

Gépgyártás-technológiai technikus - 5 0715 10 06
Közszolgálati technikus – 5 0413 18 01
Fodrász – 5 1012 21 01

Fodrász – 54 815 01

Technikum egyedi munkarend

Vegyész technikus - 5 0711 24 08
Szociális és rehabilitációs szakgondozó - 5 0923 22 06
Gyakorló ápoló - 5 0913 03 04
Gépgyártás-technológiai technikus - 5 0715 10 06

 

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám nem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/A_felveteli_lehetosegekrol_tajekoztato_2023_2024_40c9c8a23e.pdf
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/A_beiratkozasra_meghatarozott_ido_4aa264c285.pdf

 

3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Teritesi-tandij-fizetesi-szabalyzat-2020-szept-01-tol.pdf

 

4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Ellenorzesek_nyilvantartasa_2022_daf0dfa2c3.pdf

 

5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/A-Szakkepzo-intezmeny-nyitvatartasanak-rendje.pdf

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Eves_munkaterv_alapjan_a_tanevben_tervezett_
jelentosebb_rendezvenyek_esemenyek_idopontjai_2022_2023_7625dc08fe.pdf

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Szakmai_program_2022_23_tanev_38c87481ed.pdf

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/SZMSZ_2022_2023_9b97e94331.pdf

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Hazirend_2022_2023_4784bba266.pdf

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/
7_Betoeltoett_munkakorok_alapjan_az_oktatok_vegzettsege_es_szakkepzetsege_2022_2023_d0988fae03.pdf
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/
8_Az_osztalyok_es_az_egyes_osztalyokban_tanulok_letszamadatai_2022_2023_a1af0b03fd.pdf
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/9_A_tanulok_illetve_a_kepzesben_resztvevo_
szemelyek_le_es_kimaradasaval_evfolyamismetlesevel_kapcsolatos_adatok_2021_2022_c8165ac550.pdf

 

10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/10.-Az-osztalyozo-vizsga-tantargyankenti-evfolyamonkenti-kovetelmenyei-a-tanulmanyok-alatti-vizsga-tervezett-ideje-2021.pdf

 

11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/
11_Erettsegi_vizsgak_atlageredmenyei_2022_cf78b03582.pdf

12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Az-egyeb-foglalkozas-igenybevetelenek-lehetosege-2021-22-es-tanev.pdf
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma B/2021/000929
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Vezetoi_program.pdf
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns

Gazdálkodási adatok

Archívum

 

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT KELTE

ADAT

3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is

2015.07.01.

2018.09.02.

2019.07.07.

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Teritesi_dij/Teritesi_dij_2015-16_2016-17.tanev.pdf
https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Teritesi_dij/Teritesi_dij_2018-19.tanev.pdf
https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Teritesi_dij/Teritesi_dij_2019-20.tanev.pdf 

 

5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

2020.08.31.

 

2021.09.15.

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Eves-munkaterv-alapjan-a-tanevben-tervezett-jelentosebb-rendezvenyek-esemenyek-idopontjai-2020-2021.pdf

https://tvasvariszakepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Eves-munkaterv-alapjan-a-tanevben-tervezett-jelentosebb-rendezvenyek-esemenyek-idopontjai_2021-2022.pdf

6. a szakképző intézmény szakmai programja

2016.09.01.

2018.09.01.

2019.09.01.

2020.08.31.

 

2021.08.31.

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Szakmai_Program/PED2016.pdf
https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Szakmai_Program/Teljes-ISKOLA_PED_PROGRAM_2018.pdf
https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Szakmai_Program/Teljes-ISKOLA_PED_PROGRAM_2019.pdf
 

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Szakmai_Program/Szakmai-program-2020.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Szakmai-program-2021.pdf

6. a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata

2016.09.01.

2020.17.15.

2021.01.22. 

2021.09.01.

 

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/SZMSZ/SZMSZ_2016.pdf
https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/SZMSZ/SZMSZ_2020-2021.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/SZMSZ/Szervezeti-es-Mukodesi-Szabalyzat.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Szervezeti-es-Mukodesi-Szabalyzat-2021.pdf

6. a szakképző intézmény házirendje

2016.09.01.

2020.08.31. 

2021.08.31.

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Hazirend/hazirend2016.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Hazirend/Hazirend-2020.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Hazirend-2021.pdf

 

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége

2020.08.31.

 

2022.08.31.

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Oktatok_vegzettsege/Betoltott-munkakorok-alapjan-az-oktatok-vegzettsege-es-szakkepzetsege-2020-2021.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Betöltött-munkakörök-alapján-az-oktatók-végzettsége-és-szakképzetsége_2021-2022.pdf

8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

2020.10.01.

 

2022.10.01.

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Osztalyok_letszamadatai/Az-osztalyok-es-az-egyes-osztalyokban-tanulok-letszamadatai-2020-21-es-tanev.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Az-osztalyok-es-az-egyes-osztalyokban-tanulok-letszamadatai-2021-2022.pdf

9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

2020.08.31.

 

2022.08.31.

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Evfolyamismetles/A-tanulok-illetve-a-kepzesben-resztvevo-szemelyek-le-es-kimaradasaval-evfolyamismetlesevel-kapcsolatos-adatok-2019-2020.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/A-tanulok-illetve-a-kepzesben-resztvevo-szemelyek-le-es-kimaradasaval-evfolyamismetlesevel-kapcsolatos-adatok_2020-2021.pdf

10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

2015.09.01  

2016.09.01 

 

2017.09.01 


2018.09.01

2019.09.01


2020.09.01

 

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Tanulmanyok_alatti_vizsgak/2015-2016-Tanulmanyok_alatti_vizsgak.pdf
https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Tanulmanyok_alatti_vizsgak/2016-2017-Tanulmanyok_alatti_vizsgak.pdf
https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Tanulmanyok_alatti_vizsgak/2017-2018-Tanulmanyok_alatti_vizsgak.pdf
https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Tanulmanyok_alatti_vizsgak/2018-2019-Tanulmanyok_alatti_vizsgak.pdf
https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Tanulmanyok_alatti_vizsgak/2019-2020-Tanulmanyok_alatti_vizsgak.pdf 

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Tanulmanyok_alatti_vizsgak/2020-2021-Tanulmanyok_alatti_vizsgak.pdf

 

11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei

2020.10.14.

2021.10.21.

 

2022.10.12. 

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Erettsegi-vizsgak-atlageredmenyei.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Erettsegi_vizsgak_atlageredmenyei/Erettsegi-vizsgak-atlageredmenyei.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Erettsegi-vizsgak-atlageredmenyei_2021.pdf

 


Partnereink

  SZC logo

  Nyíregyházi Szakképzési Centrum


   • Intézmény logo
   • Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

    4440 Tiszavasvári, Petőfi út 1.

   • Telefon: +36701995643

    E-mail: vpkszk.iskola@gmail.com

    OM azonosító: 203045/007


   2023Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium